بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی

Outstanding Heritage

Dr. Gholamhossein Marvasti Foundation was established in 1991 and is proud to have established several girls 'and boys' schools in different levels (middle school, high school) along with health centers ,libraries and stadiums in deprived cities and towns of the country, including Yazd, Marvast, Qazvin, Khorasan and Buin Zahra.

Other remarkable achievements of this foundation include the publication of several scientific books (diseases of the ear, nose and throat, diseases of the nose, throat, larynx, esophagus and salivary glands, and ear diseases, a guide to the use of contact lenses and general surgery) and cultural  books (Hafez , Bostan and Golestan and Shahnameh of  Ferdowsi ).


Dr. Gholamhossein Marvasti High School

Students of Dr. Gholamhossein Marvasti High School enjoy specific plans for their studies from the beginning of the school year. Students write down their progress on a daily basis. At the end of each week, each person's study hours and their relevance to the grade obtained are reviewed by school counselors and the results are presented to students along with new planning.
The purpose of this program is to customize the educational programs according to the individual progress of the students. In this educational unit, psychologists, along with academic advisors, hold individual and family counseling sessions for students and their families. Behavioral and educational model is based on the theory of selection and approach of multiple intelligences.


Dr. Gholamhossein Marvasti High School

Dr. Gholamhossein Alim Marvasti Girls' High School includes 2 floors, 18 classrooms with a capacity of 240 students with the cooperation of the best and most experienced teachers along with a young and motivated executive staff .
 In this educational unit, students are evaluated more based on continuous activities to reduce their anxiety and more accurate evaluations. The use of "self-assessment" methods by students, along with providing the necessary training and tools to achieve it, is another part of the educational approach of the girls 'unit to strengthen students' responsibility.


Forough Zafar Amir Rafiei Boys' School

Cultural and Art classes are held in Forough Zafar Amir Rafiei Boys' School in Buin Zahra, in the fields of art , design and painting. Students participate in these classes according to their talents and interests. Carpet weaving, patina and stained glass training is also followed as part of the "Work and Technology" class. Students in research classes also first learn to be creative and innovative and then cultivate this creativity in various disciplines. Robotics, macaroni, glider, nano, animation and game making are taught here.


Seyed Hossein Amir Rafiei vocational school

Seyed Hossein Amir Rafiei vocational school gradually developed with the increase of various scientific, cultural, educational, artistic, research and sports capacities. Students graduated from this school could continue their studies in the universities of the country and were selected in various international olympiads.
Our responsibilities are getting heavier day by day. As the number of students increased, we had to develop. Seyed Hossein Amir Rafiei vocation school has provided a safe and happy atmosphere for students in 2 floors, 15 classrooms with a capacity of 180 students with the cooperation of a group of the best and most experienced teachers along with a young and motivated executive staff.


Dr. Gholamhossein Alim Marvasti Health Center

Ensuring the provision of the best and highest quality health care services requires evaluating the performance of the health sector. Urban health centers are the first unit to provide services to the urban population. This health center was built in 1999 in city of Marvast.


Multi-purpose gym Dr. Gholam Hossein Marvasti

Dr.Gholamhossein Marvasti multi-purpose gym with an area of ​​nearly 1400 square meters has a multi-purpose gym for ball sports, table tennis for men and women.
This gym provides a suitable environment for aerobic exercises, healthy sports, TRX and yoga.


Dr. Gholamhossein Marvasti Library

Dr. Gholamhossein Marvasti's library currently has more than 18,800 Persian printed books, more than 2,650 Latin printed books and 38,000 e-books (downloadable online) in the specialized fields of electrical engineering, computer, civil engineering, industry, architecture and medical engineering. Network Monthly, Quarterly Journal of Electrical Engineering and Computer Engineering of Iran, Transportation Quarterly, Computer Monthly, Nanotechnology Monthly, Electricity Age, Superior Waves, Construction Monthly, Casting Industry, Tadbir, Architect Quarterly, Web, International Journal of Engineering , Scientia Iranica and Civil engineering infrastructures journals are also available in the library for the use of esteemed students.


Dr. Gholamhossein Marvasti Health Center in Kordkoy

Dr. Gholamhossein Marvasti Health Center in Kordkoy, located in Golestan Province, is responsible for providing health care to all people in this region based on expansion of health, medical and educational services.
Also, providing public health and improving its level through the implementation of health programs, especially in the field of disease control, nutrition and family planning and public health education with emphasis on the priority of primary health care, especially maternal and child health with cooperation and Coordination of relevant devices  are the other service of this center.Vaccination is a very important and valuable measure by which infectious diseases can be prevented at a low cost. In this health center, periodic vaccination of children is performed according to the scheduled tables.
DR Marvasti after joined the academic staff of the University of Tehran as an assistant professor and later was appointed director of the ENT clinic where he succeeded in establishing of the ENT department of the 1000-bed Pahlavi Hospital.( the current Imam Khomeini) and until his retirement, he was in charge of the above department ,which fortunately, is still continues to provide services to specialists and surgeons in this field.It is a great honor that the graduates of the Pahlavi Hospital (current Imam Khomeini) to have a special scientific reputation, and among the interns who became honorary assistant professors in this department; are Dr. Alinaghi Modarresi, Dr. Saeed Abbaszadeh, Dr. Noureddin Zahir Al-Salam, Dr. Khalkhali, Dr. Abolhassan Komarei (The son of Ayatollah Komarei),Dr. Ghavam Emami, Dr. Mohammadali Abtahi, Dr. Abbas Ardakani (Parand), Dr. Mortazavi, Dr. Sobhan, Dr. Mehdi Veizaei, and Dr. Fazlollah Moazami could be called and mentioned that some of them returned to their hometowns after the end of the specialized course and treated the patients of their cities.Dr. Marvasti trained in rhinoplasty in the ENT hospitals of Royal National affiliated to the Institute of Otolaryngology, University of London under Professor Maxwell Ellis, Professor Donald Harrison and Dr. Anthony Bull. Afterward he brought this expertise to train his students in Iran.Among his inventions can be mentioned a special device for removing foreign objects from esophagus, (such as coins swallowed) in children.


Outstanding Heritage

Ear diseases


writer: Dr. Gholamhossein Marvasti
book subject: Medical


Ear, Nose and Throat Diseases


writer: Dr. Gholamhossein Marvasti
book subject: Medical


Ear, Nose and Throat Diseases


writer: Dr. Gholamhossein Marvasti
book subject: Medical


Dr. Gholam Hossein Marvasti Clinic

Dr. Gholam Hossein Marvasti Clinic Relationship

Dr. Gholam Hossein Marvasti Clinic Instagram Dr. Gholam Hossein Marvasti Clinic Aparat Dr. Gholam Hossein Marvasti Clinic Telegram

  © Copyright 2018 - All rights reserved by marvasticlinic.com - Developed: LoginBrands.com